Yazı Gönder

DERGİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

Dergide yayınlanmasını istediğiniz yazıları imdergisi@gmail.com adresine mail olarak gönderebilirsiniz. Başvurunuzun ardından, eposta adresinize yazının tarafımıza ulaştığına ve sürece dair bildirimler aynı yolla gönderilecektir. İMD, altı ayda bir olmak üzere yılda iki kez yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Dergi’de Türkçe, İngilizce ve Arapça çalışmalar yayımlanabilmektedir. İslam Medeniyeti Dergisi’ne gönderilecek makalelerde yazarların İMD yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uymaları beklenmektedir. Belirtilen yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan makaleler değerlendirme sürecine alınmamakta veya bu sürecin herhangi bir aşamasında değerlendirme dışında bırakılabilmektedir.
Yayın Kurulu’nun kararıyla diğer dillerde de yayınlar kabul edilebilmektedir. Dergide yayımlanan yazıların dil, üslup, içerik vb. her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. Değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen makalelerin kabul görebilmesi için daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şarttır. Yayınlanan yazılardaki düşünceler yazara ait olup, hukuken ve bilim etiği açısından sorumluluk tamamen yazara aittir. Dergide yayınlanan makalelerin her hakkı saklıdır; derginin izni olmaksızın hiçbir şekilde çoğaltılamamakta ve referans kaynağı belirtilmeksizin akademik olarak kullanılamamaktadır. Makaleler, kör hakemlik sistemiyle en az iki hakemin olumlu görüşünden sonra yayımlanır. Hakemlerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda makalenin yayınlanmasına, yazardan düzeltme istenmesine ya da makalenin geri çevrilmesine karar verilebilmektedir. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin belirtilen tarihte yapılarak tekrardan ulaştırılması gerekmektedir.

Alıntılamalar ve kaynak gösterimi, parantez-içi gösterim (APA) veya dipnotlamaya (Chicago) göre yapılabilir.
Makaleler “Microsoft Office Word” programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır.
Dergi formatı dikkate alınarak, gönderilen yazılar/makaleler, resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere, min. 7000 maks. 8000 kelimeyi aşmamalıdır.
Makaleler 12 punto ve “Times New Roman” karakteri ile 1,5 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.
Makaleler, iki yana yaslı; girinti sol/sağ 0 cm. şeklinde hazırlanmalı, paragraflarda başlangıç girintisi 1 olmalı, paragraftan önce ve sonra ise 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
Makale’de yazarlar dipnot şeklinde unvan, ad-soyad, kurum ve email bilgisine yer vermelidir.
İngilizce veya Arapça dilinde gönderilen makalelere, TÜRKÇE bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 200-250 kelimelik TÜRKÇE özet eklenmelidir.
Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1 .1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır.
Dipnotlarda stil, 1 satır aralıklı; iki yana yaslı; paragraf aralığı 0 nk; 10 punto ve Times New Roman yazı tipi kullanılarak olarak ifade edilmelidir.

Alıntılama (APA YÖNTEMİNE GÖRE) yapılırken aşağıda verilen örneklerden yararlanılabilir:
Tek yazarlı yayınlarda atıf: (Şengül, 2009:68).
İki yazarlı yayınlarda atıf: (Eryılmaz ve Tuncer, 2012: 16).
Üç ve daha çok yazarlı yayınlarda atıf: (Okçu vd., 2011: 126).
Birden fazla kaynağa atıf: (Heywood, 2004: 66; Hood, 1998: 24)
Kaynağın tamamı için atıf: (Mouzelis, 1996)
Makalede kullanılan her türlü kaynak kaynakça bölümünde yer almalıdır.
Kullanılan kaynaklar nitelik (tez, kitap, makale, rapor vb.) ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserleri “en yeni tarihli” olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir.

KAYNAKÇA ÖRNEĞİ

ŞENGÜL, R. (2007), “Henri Fayol’un Yönetim Düşüncesi Üzerine Notlar”,
Celal Bayar Üniversitesi, İİBF-Yönetim ve Ekonomi Dergisi, C:14, S:2, ss.257-273.
OSBORNE, D. ve GAEBLER, T. (1993), Reinventing Government, Plume Publishing, New York.
YÜKSEL, C. (2007), “Kamu Yönetiminde Etik Davranış Kuralları”, (Ed.) ERYILMAZ,
B.,EKEN, M., ŞEN ve M. L., Kamu Yönetimi Yazıları, Nobel Yayınevi, Ankara.
EKEN, M. ve TUZCUOĞLU, Ferruh (2005), “Kötü Yönetimi Tedavi Etmek”, 2. Siyasette ve
Yönetimde Etik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sakarya.
FITCHER, J. (2001), Sosyoloji, (Çev.) ÇELEBİ, Nilgün, Atilla Kitabevi, Ankara.
OECD (2003), Managing Conflict of Interest in the Public Sector-OECD
Guidelinesand Country Experiences, OECD Publications, Paris-France.
GÖKÇE, D. (1997), “Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu”, Milliyet, 15 Mart.
ENER, N. (2002). “Yeni Yükselen Pazarlar (Emerging Markets) İçin Pazarlama Stratejileri”,
http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/11/02-neriman/02-neriman.htm, (10.05.2005).

YAYIN HAKLARI VE ETİK KURALLAR

Hakem süreci olumlu tamamlanarak yayımlanması kabul edilen gönderilerde yer alan görüş ve düşünceler yazarlarına ait olup dergiyi ve editörleri bağlamamaktadır. İMD herhangi bir görüşün taşıyıcısı olmayıp, tarafsız yayımcılık ve bilimsel etik kurallarına göre yayım yapmaktadır. Fakat dergide yayımlanmak üzere kabul edilmiş yazıların, kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlenmiş her türlü hakları dergiye devredilmiş kabul edilir. İMD, kişilik haklarının korunmasına yönelik evrensel ve hukuksal ölçütler ile bilimsel etik ve atıf kurallarının gereklilikleri içinde kalarak araştırmalarının sonucunda ulaşılan verilerin paylaşılması konusunda yazarları teşvik eder. Bu bağlamda Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifi Bildirisi’ni benimser. Makalenizi dergiye göndererek çalışmalarınız üzerinde intihal taramasının yapılmasını kabul etmiş sayılırsınız. İMD’de yayımlanan yazılarda belirtilen düşünce ve görüşler ile bilimsel etik kurallarına uygunluktan yazar sorumludur. İMD’de yayınlanan yazılarda yer alan görüşler İMD ya da yayın kurulunun değil, yazarlarının görüşleridir.