Yazı Gönder

DERGİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

İslam Medeniyeti Dergisi’nde (İMD) yayınlanmasını arzu ettiğiniz çalışmalarınızı (makale, kitap incelemesi, sözlü bildiri metinler, vaka takdimi, vs.) imdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. E-mail ile gönderi başvurunuzun ardından, aynı adrese çalışmanızın tarafımıza ulaştığına dair ve süreçle ilgili bildirimler gönderilecektir. İMD, 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 kez (Temmuz ve Aralık) yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Dergide Türkçe, İngilizce ve Arapça çalışmalar kabul edilmektedir. İMD’ye gönderilecek makalelerde yazarların dergi yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uymaları gerekmektedir. Belirtilen içerikte hazırlanmayan çalışmalar değerlendirme sürecine alınmamakta veya bu sürecin herhangi bir aşamasında değerlendirme dışında bırakılabilmektedir.

Dergide yayımlanan çalışmaların (dil, üslup, içerik vb.) her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. Değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen makalelerin kabul görebilmesi için daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şarttır. Yayınlanan yazılardaki düşünceler yazara ait olup, hukuken ve bilim etiği açısından sorumluluk tamamen yazara aittir. Dergide yayınlanan makalelerin her hakkı saklıdır; derginin izni olmaksızın hiçbir şekilde çoğaltılamamakta ve referans kaynağı belirtilmeksizin akademik olarak kullanılamamaktadır. Makaleler, kör hakemlik (peer-review) sistemiyle en az iki hakemin olumlu görüşünden sonra yayımlanmaktadır. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda makalenin yayınlanmasına, yazardan düzeltme istenmesine ya da makalenin geri çevrilmesine ve reddine karar verilebilmektedir. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin belirtilen tarihte yapılarak tekrardan ulaştırılması gerekmektedir.

Alıntılamalar ve kaynak gösterimi, parantez-içi gösterim (APA) göre yapılmalıdır. “Microsoft Office Word” programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır. Dergi formatı dikkate alınarak, gönderilen çalışmalar, resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere, min. 7000 maks. 8000 kelimeyi aşmamalıdır. 12 punto ve “Garamond” karakteri ile 1,5 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. İki yana yaslı; girinti sol/sağ 0 cm. şeklinde hazırlanmalı, paragraflarda başlangıç girintisi 1 olmalı, paragraftan önce ve sonra ise 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Çalışmalarında yazarlar dipnot şeklinde unvan, ad-soyadı, kurum ve e-mail bilgisine yer vermelidir. Her bir çalışmaya 150-200 kelimelik Türkçe, İngilizce ve Arapça özetler, başlıklar ve 6 anahtar kelime eklenmelidir. Ana başlıklar ve alt başlıklar kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1 .1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Açıklama dipnotlarda stil, 1 satır aralıklı; iki yana yaslı; paragraf aralığı 0 nk; 10 punto ve Garamond yazı tipi kullanılarak olarak ifade edilmelidir.

APA YÖNTEMİne göre yapılırken aşağıda verilen örneklerden yararlanılabilir:
Tek yazarlı yayınlarda atıf: (Şengül, 2009:68).
İki yazarlı yayınlarda atıf: (Eryılmaz ve Tuncer, 2012: 16).
Üç ve daha çok yazarlı yayınlarda atıf: (Okçu vd., 2011: 126).
Birden fazla kaynağa atıf: (Heywood, 2004: 66; Hood, 1998: 24)
Kaynağın tamamı için atıf: (Mouzelis, 1996)
Makalede kullanılan her türlü kaynak kaynakça bölümünde yer almalıdır.
Kullanılan kaynaklar nitelik (tez, kitap, makale, rapor vb.) ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserleri “en yeni tarihli” olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir.

KAYNAKÇA ÖRNEĞİ

ŞENGÜL, R. (2007), “Henri Fayol’un Yönetim Düşüncesi Üzerine Notlar”,
Celal Bayar Üniversitesi, İİBF-Yönetim ve Ekonomi Dergisi, C:14, S:2, ss.257-273.
OSBORNE, D. ve GAEBLER, T. (1993), Reinventing Government, Plume Publishing, New York.
YÜKSEL, C. (2007), “Kamu Yönetiminde Etik Davranış Kuralları”, (Ed.) ERYILMAZ,
B.,EKEN, M., ŞEN ve M. L., Kamu Yönetimi Yazıları, Nobel Yayınevi, Ankara.
EKEN, M. ve TUZCUOĞLU, Ferruh (2005), “Kötü Yönetimi Tedavi Etmek”, 2. Siyasette ve
Yönetimde Etik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sakarya.
FITCHER, J. (2001), Sosyoloji, (Çev.) ÇELEBİ, Nilgün, Atilla Kitabevi, Ankara.
OECD (2003), Managing Conflict of Interest in the Public Sector-OECD
Guidelinesand Country Experiences, OECD Publications, Paris-France.
GÖKÇE, D. (1997), “Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu”, Milliyet, 15 Mart.
ENER, N. (2002). “Yeni Yükselen Pazarlar (Emerging Markets) İçin Pazarlama Stratejileri”,
http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/11/02-neriman/02-neriman.htm, (10.05.2005).

YAYIN HAKLARI VE ETİK KURALLAR

Hakem süreci olumlu tamamlanarak yayımlanması kabul edilen gönderilerde yer alan görüş ve düşünceler yazarlarına ait olup dergiyi ve editörleri bağlamamaktadır. İMD herhangi bir görüşün taşıyıcısı olmayıp, tarafsız yayımcılık ve bilimsel etik kurallarına göre yayım yapmaktadır. Fakat dergide yayımlanmak üzere kabul edilmiş yazıların, kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlenmiş her türlü hakları dergiye devredilmiş kabul edilir. İMD, kişilik haklarının korunmasına yönelik evrensel ve hukuksal ölçütler ile bilimsel etik ve atıf kurallarının gereklilikleri içinde kalarak araştırmalarının sonucunda ulaşılan verilerin paylaşılması konusunda yazarları teşvik eder. Bu bağlamda Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifi Bildirisi’ni benimser. Makalenizi dergiye göndererek çalışmalarınız üzerinde intihal taramasının yapılmasını kabul etmiş sayılırsınız. İMD’de yayımlanan yazılarda belirtilen düşünce ve görüşler ile bilimsel etik kurallarına uygunluktan yazar sorumludur. İMD’de yayınlanan yazılarda yer alan görüşler İMD ya da yayın kurulunun değil, yazarlarının görüşleridir.